Przetarg na wykonanie pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 8C,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Na wykonanie pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew, zgodnie z SWZ.:

  1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej.
  2. Cięcie pielęgnacyjne i formowanie żywopłotów.
  3. Koszenia trawników.

 

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych obejmujących swym zakresem wykonanie
w całości zakresu robót dla wybranej części postępowania (Część I, II, III).

Wymagane terminy realizacji:

  • rozpoczęcie wykonania robót – roboty będą wykonywane przez Wykonawcę każdorazowo wyłącznie na pisemne zgłoszenie wystawione przez Zamawiającego określające zakres i termin wykonania robót.
  • realizacja zamówienia –   czas realizacji jednego pokosu – max 14 dni kalendarzowych (istnieje możliwość przedłużenia o dni w których koszenie było niemożliwe ze względu na warunki pogodowe lub opóźnienia w odbiorze trawy przez m.st. Warszawa).

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 20 stycznia 2023 r. do dnia 8 lutego
2023
r., w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 8C, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: – Pan Tomasz Dudziński i Pani Alicja Hoffman. Kontakt: tel. 22 864 63 01, mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

 

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: część I – 2 000 zł,
część II – 2 000 zł, część III – 4 000 zł
, dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 08.02.2023 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wolumen 8C pok. 9
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 08.02.2023 r. o godzinie 1030.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Warszawa, dnia 19.01.2023 r.